top of page

Privacybeleid

Bij EW2Health erkennen we het belang van jouw privacy - zowel voor jou als voor ons. EW2Health zet zich ook in voor een eerlijke en transparante verwerking van de persoonlijke informatie van onze klanten en websitebezoekers. We streven er bovendien naar om ervoor te zorgen dat jij de grootst mogelijke controle over je informatie hebt.
 
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gebruikers en bezoekers van alle websites van EW2Health (waaronder www.easywaytohealth.com, www.ew2saude.com.br, www.sinque.com.br, www.sinquepro.com.br, www.sinque.us, www.sinquepro.us, www.sinque.nl, www.sinquepro.nl en elke andere site die wordt beheerd door EW2Health) en de mobiele Sinque applicatie. 
 
EW2Health wordt in Brazilië vertegenwoordigd door het bedrijf EW2SAÚDE, geregistreerd bij de CNPJ onder nr. 009.348.196.0001-84, gevestigd in Santo André/SP.
 
Dit document is opgesteld in overeenstemming met de wetten van de landen waar EW2Health B.V. en haar vertegenwoordigers actief zijn en kan worden bijgewerkt als gevolg van een update van de regelgeving of ons beleid. Daarom wordt de gebruiker aangeraden om het document periodiek te raadplegen

 

1. Verklarende woordenlijst

Voor een beter begrip van ons privacybeleid geven we hieronder de belangrijkste gebruikte concepten weer, zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving:

Persoonlijke gegevens: alle informatie met betrekking tot de natuurlijke persoon, geïdentificeerd of identificeerbaar, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, identificatiedocument, adres, fysiek en/of elektronisch, enz.
Gevoelige persoonsgegevens: informatie over ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, politieke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond of organisatie van religieuze, filosofische of politieke aard, gegeven met betrekking tot gezondheid of seksuele activiteit, genetische gegevens of persoonsgegevens met betrekking tot kinderen en adolescenten.
Betrokkene: natuurlijke persoon op wie de verwerkte persoonsgegevens betrekking hebben.
Database: Gestructureerde verzameling van alle verzamelde persoonlijke gegevens.
Geanonimiseerde gegevens: gegevens waarvan de houder niet kan worden geïdentificeerd.
Gegevensverwerking: alle handelingen met persoonlijke en gevoelige gegevens, zoals het verzamelen, produceren, ontvangen, classificeren, gebruiken- en de toegang, reproductie, verzending, distributie, verwerking, archivering, opslag, verwijdering, evaluatie of controle van informatie, wijziging, communicatie, overdracht, verspreiding of extractie.
Verantwoordelijke: natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrecht, verantwoordelijk voor beslissingen over de verwerking van persoonsgegevens.
Exploitant: natuurlijke of rechtspersoon, publiek- of privaatrecht, die namens de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van persoonsgegevens uitvoert.
Functionaris gegevensbescherming (FG): Persoon die door EW2Health is aangesteld om op te treden als communicatiekanaal tussen het bedrijf, de betrokkenen en de gegevensbeschermingsautoriteiten (bijv. de Europese gegevensbeschermingsautoriteit).
Anonimisering: Technische procedure waarbij persoonsgegevens van een bepaalde persoon worden losgekoppeld.
Toestemming: Vrije, geïnformeerde en ondubbelzinnige uiting waarmee de houder instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een bepaald doel.

 

2. Hoe en waarom verzamelen wij jouw gegevens?

We verzamelen persoonlijke informatie via onze website en mobiele applicatie.
 
Privacy en gegevensbescherming zijn belangrijk voor ons. Het beleid van EW2Health respecteert privacy en transparantie met betrekking tot alle informatie die op de website en in de mobiele applicatie wordt verzameld, en beperkt de verzameling tot gegevens die noodzakelijk zijn voor de optimale levering van diensten en contractuele naleving.
 
We vragen alleen om persoonlijke informatie wanneer we deze echt nodig hebben om je de beste service en ervaring te bieden, via juridische middelen, met jouw medeweten en toestemming. Wanneer we gegevens opslaan, beschermen we deze met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, te voorkomen

 

3. Wat zijn de doeleinden, soorten gegevens en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verzamelde persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt in strikte overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor de toestemming van de betrokkene is gegeven, contractuele en wettelijke naleving en legitiem belang van EW2Health.

 

We gebruiken externe betalingsverwerkers om ons te helpen jouw betalingsgegevens veilig te verwerken. Het gebruik van informatie door derden wordt onderworpen aan hun respectieve privacybeleid, dat al dan niet beveiligingsbeschermingen kan bevatten die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid. We raden je aan hun privacybeleid te bekijken. Alle directe betalingsgateways die door WIX worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, volgen de normen die zijn gedefinieerd door pci-dss, beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijk initiatief van merken zoals Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

 

Door de diensten te gebruiken en persoonlijke informatie op de platforms te verstrekken, stemt de gebruiker in met dit privacybeleid. 

4. Wat is ons cookiebeleid?

Cookies verwijzen naar tekstbestanden die door de website naar de gebruiker of de computer van de bezoeker worden gestuurd en daarin worden opgeslagen, met informatie over de navigatie op de site. Dergelijke informatie is gerelateerd aan toegangsgegevens, zoals locatie en tijdstip van toegang en wordt opgeslagen door de gebruiker of de browser van de bezoeker zodat de platformserver deze later kan lezen om de diensten van het platform te verbeteren.

 

De gebruiker/bezoeker spreekt zijn voorkeur uit en aanvaardt daarmee dat door middel van cookies gebruik kan worden gemaakt van een systeem voor het verzamelen van navigatiegegevens.

 

Bij het gebruik van de app wordt verzonden informatie geregistreerd, zoals IP-adres, apparaatnaam en -versie, type en versie besturingssysteem, taalvoorkeuren, in-app zoekinformatie, toegangstijden en -datums en andere statistieken.
 

4.1. Verschillende soorten cookies

Er zijn 4 verschillende soorten cookies. De volgende cookiecategorieën zijn gebaseerd op de classificatie die wordt gepresenteerd in de Cookie Guide van de International Chambers of Commerce (ICC).


Essentiële cookies: Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de door bezoekers gevraagde diensten te leveren.
Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers websites gebruiken, bijvoorbeeld naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan. De informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt geaggregeerd, dus deze cookies verzamelen geen informatie die individuele bezoekers identificeert. De verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om de manier waarop websites werken te verbeteren.
Functionaliteitscookies: met deze cookies kunnen websites de keuzes die je maakt onthouden (zoals je gebruikersnaam, taal of de regio waarin bezoekers zich bevinden) en verbeterde, relevantere functies bieden.
Targeting- of advertentiecookies: deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die relevanter zijn voor bezoekers en hun interesses. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat bezoekers een advertentie zien te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat bezoekers een website hebben bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders.

 

4.2. Onze cookies

Onze diensten maken gebruik van essentiële en functionele cookies. Ze staan hieronder vermeld:

5. Welke maatregelen zijn genomen om de gegevensbeveiliging te handhaven?

Het informatiebeveiligingsbeleid is een formele verklaring van EW2Health over haar inzet voor de bescherming van informatie die eigendom is van jou en/of onder jouw hoede is, en waaraan al haar werknemers moeten voldoen.

 

EW2Health zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens die ons ter beschikking worden gesteld: we keuren en implementeren strikte regels, nemen verschillende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, dit alles om de aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens te beschermen tegen de verspreiding, het verlies, het misbruik, de wijziging, de verwerking of de ongeoorloofde toegang, evenals tegen elke andere vorm van onwettige behandeling, waarbij de authenticiteit, vertrouwelijkheid en integriteit van de informatie wordt gewaarborgd.


Naleving van deze regels is een verplichting van iedereen die legaal toegang heeft tot de persoonsgegevens.

 

Het is van fundamenteel belang voor de bescherming en beveiliging van informatie dat gebruikers de actie van veilig gedrag ondernemen, in overeenstemming met de doelstelling van informatiebescherming, en een proactieve en betrokken houding aannemen met betrekking tot de bescherming van informatie.

 

In lijn met veiligheidsmaatregelen die door EW2Health zijn genomen, zijn we verplicht iedereen die op internet surft aan te raden om aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen, door een up-to-date computer en browser te gebruiken, die gebruik maken van correct geconfigureerde beveiligingspatches, een actieve firewall, antivirus en anti-spyware en om de authenticiteit van de websites die je op internet bezoekt te garanderen.

 

Als we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de mobiele app in gevaar is gebracht of dat persoonlijke informatie van gebruikers is bekendgemaakt aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, inclusief, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, melding en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een datalek zullen we alles in het werk stellen om de getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor jou als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving wettelijk vereist is. Als we dat doen, plaatsen we een melding in de mobiele app en sturen we je een e-mail.

 

6. Data delen

We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer dit vereist wordt door de wet of wanneer het essentieel is voor het leveren van onze diensten.

 

We delen de gegevens die we genereren alleen met de gebruiker en met derden aan wie de gebruiker toestemming heeft gegeven om deze te delen, zoals bijvoorbeeld hun zorgverlener.

 

We zullen alle informatie die we verzamelen, gebruiken of ontvangen vrijgeven indien vereist of toegestaan door de wet, zoals het voldoen aan een dagvaarding of juridische procedure, en wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, jouw veiligheid of de veiligheid van anderen of onderzoek naar fraude.

 

7. Hoe werkt het dataretentiebeleid?

EW2Health bewaart persoonsgegevens die zijn opgeslagen in overeenstemming met contractuele, regelgevende en andere wettelijke grondslagen die van toepassing zijn op de modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Er is een verscheidenheid aan verwerkingen van persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn niet wettelijk is bepaald. In deze situaties stelt EW2Health een bewaartermijn die in overeenstemming is met de marktpraktijken en de aard van de behandeling, zolang er geen specifieke bepaling is door de wet of regelgevende instantie.

 

Lopende onderzoeken, administratieve en gerechtelijke procedures zijn geldige redenen voor gegevensbehoud en, ongeacht toestemming, kunnen de bewaartermijnen in dergelijke gevallen worden verlengd.

 

EW2Health behoudt het recht om de gegevens op te slaan tot het einde van de voorgeschreven en/of vervaltermijn van rechtszaken, zoals bepaald door de wet.
 

8. Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de Algemene Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de betrokkene onder meer het recht op toegang, updates, overdraagbaarheid, rectificatie of verwijdering van zijn Persoonsgegevens, op schriftelijk verzoek gericht aan de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) via privacidade@sinque.co (Brazilië) en privacy@sinque.co (buiten Brazilië).

 

Deze verzoeken kunnen kosteloos worden uitgeoefend en zo snel mogelijk en altijd binnen 15 (vijftien) dagen worden beantwoord.
 

9. Over internationale gegevensoverdracht

Afhankelijk van je locatie kunnen gegevensoverdrachten inhouden dat je gegevens worden overgedragen en opgeslagen in een ander land dan de jouwe. Je hebt het recht om kennis te nemen van de beveiligingsmaatregelen die door ons zijn genomen om jouw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kun je meer informatie vinden door de relevante secties van dit document te raadplegen of door ons te raadplegen met behulp van de informatie op de contactpagina op de website of via  privacidade@sinque.co (Brazilië) en privacy@sinque.co (buiten Brazilië).

 

10. Over gegevens van kinderen/minderjarigen

Onze apps zijn ontwikkeld om te worden gebruikt door mensen van 18 jaar en ouder. We verzamelen of verwerken niet bewust persoonlijke informatie van mensen jonger dan 18 jaar. Als je jonger bent dan 18 jaar, dien dan geen persoonlijke informatie in via onze mobiele app of service. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om toezicht te houden op het internetgebruik van hun kinderen en om te helpen bij het naleven van dit beleid door hun kinderen te instrueren om nooit persoonlijke informatie te verstrekken via onze mobiele app of service zonder hun toestemming. Als je een reden hebt om aan te nemen dat een persoon jonger dan 18 jaar ons persoonlijke informatie heeft verstrekt via onze mobiele app of dienst, neem dan contact met ons op.
 

11. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Het wordt daarom aanbevolen dat gebruikers en bezoekers het regelmatig bekijken. Wijzigingen en verduidelijkingen worden direct na publicatie op het platform van kracht

 

12. Jurisdictie voor conflictoplossing

Het Braziliaanse recht zal volledig worden toegepast op de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de in Brazilië verleende diensten. Alle geschillen moeten worden voorgelegd aan de rechtbanken van de stad São Paulo.
 
Op de beslechting van geschillen die voortvloeien uit de in Nederland verleende diensten is Nederlands recht onverkort van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Utrecht.


v.2022-12
 

Anchor 1

Algemene Voorwaarden

 

EW2Health B.V. ontwikkelt oplossingen voor gezondheidsmonitoring om gezondheid te helpen verbeteren. Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 

Deze Algemene Voorwaarden voor gebruik (de "Algemene Voorwaarden") worden aangegaan tussen de Sinque PRO Gebruiker (de "Sinque PRO Gebruiker") om toegang te krijgen tot de Diensten (de "Diensten") en EW2Health B.V. en haar gelieerde ondernemingen, inclusief EW2Saúde Ciência e Tecnologia Ltda, ("EW2Health"), gezamenlijk aangeduid als de "Partijen" of elk een "Partij".

Deze Algemene Voorwaarden omvatten alle operationele regels, beleidslijnen en richtlijnen waarnaar in deze tekst wordt verwezen of die anderszins door EW2Health kunnen worden gepubliceerd op www.easywaytohealth.com, www.ew2sacude.com.br, www.sinque.nl, www.sinquepro.nl, www.sinque.com.br, www.sinquepro.com.br, www.sinque.us, www.sinquepro.us, of andere door EW2Health beheerde websites waarin, zonder beperkingen, wordt gerefereerd naar:

 

 1. De Algemene Voorwaarden van EW2Health ("Algemene Voorwaarden"); en

 2. De richtlijnen van EW2Health over hoe persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt, gebruikt, beheerd en vrijgegeven (de "Privacyverklaring"). Af en toe kunnen er om geldige redenen wijzigingen optreden in de Algemene Voorwaarden en haar regels, beleid en richtlijnen, zoals het verbeteren van bestaande functies of om de voortdurende naleving van bestaande wetten te garanderen. Als er wezenlijke wijzigingen worden aangebracht in de Algemene Voorwaarden, zal EW2Health de Sinque PRO Gebruiker op de hoogte stellen zoals passend onder de omstandigheden.


1.    Definities

 1. Sinque PRO Gebruiker:  het bedrijf of de natuurlijke persoon die door EW2Health is geregistreerd en toestemming heeft om de Diensten te gebruiken die gerelateerd zijn aan deze Algemene Voorwaarden en de Service-order.

 2. Diensten: alle functies, inclusief App, websites, rapporten en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en softwareapplicaties die verband houden met de diensten van EW2Health.

 3. Sinque PRO Gebruikerscontent: inhoud gecreëerd door de Sinque PRO Gebruiker voor gebruik met Sinque eindgebruikers, zoals weegberichten, "Voor Jou" berichten, enz

 4. Sinque Eindgebruiker: de natuurlijke persoon die de uiteindelijke ontvanger is van de Diensten geleverd door EW2Health via een Sinque PRO Gebruiker, en wiens persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Applicatie.

 5. Service Order: de overeenkomst waarin de geleverde diensten, betalingsgegevens en de duur van de samenwerking worden vastgelegd. Service-order zal worden beschouwd als onderdeel van deze Overeenkomst.


2.    Gebruik van de Diensten

 1. Geschiktheid voor gebruik: de Sinque PRO Gebruiker verklaart en garandeert dat de Sinque PRO Gebruiker de wettelijke leeftijd heeft (18 jaar of ouder) en de wettelijke bevoegdheid heeft om akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Als de Sinque PRO Gebruiker akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden namens een organisatie of entiteit, dan verklaart en garandeert de Sinque PRO Gebruiker dat de Sinque PRO Gebruiker / en of de specifieke daadwerkelijke ondertekenaar die wordt gebruikt voor het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, bevoegd is om namens die organisatie of entiteit akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 2. Toegang tot EW2Health Content: Onder voorbehoud van de Algemene Voorwaarden, verleent EW2Health aan de Sinque PRO Gebruiker een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare, niet-overdraagbare licentie voor toegang tot en gebruik van de Diensten. Dit geldt uitsluitend voor zakelijke doeleinden.

 3. Toegang tot Sinque PRO Gebruikerscontent: EW2Health screent inhoud die door de Sinque PRO Gebruiker wordt geleverd en behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om Sinque PRO Gebruikerscontent te verwijderen die in strijd is met de Algemene Voorwaarden of anderszins de intellectuele eigendomsrechten van derden of toepasselijke wetten die gelden in de rechtsgebieden waarin EW2Health actief is. De Sinque PRO Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat EW2Health de Sinque PRO Gebruikerscontent niet verifieert, goedkeurt of bekrachtigt en de Sinque PRO Gebruiker gaat ermee akkoord dat de Sinque PRO Gebruiker alle risico's moet dragen die samenhangen met het gebruik van de Sinque PRO Gebruikerscontent.

 4. Verplichtingen van EW2Health: Na aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, zal EW2Health:

  1. Diensten leveren aan de Sinque PRO Gebruiker in overeenstemming met de Service-Order.

  2. Geaccepteerde industriestandaarden, zoals multi-factor authenticatie, firewalls, codering en beveiligingsprotocollen implementeren, om persoonsgegevens van Sinque PRO Gebruikers en Sinque Eindgebruikers te beschermen.

  3. Redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Diensten elke maand 95% van de tijd online, bruikbaar en toegankelijk zijn en onderbrekingen van de Diensten, inclusief de Sinque applicatie, websites en online rapporten, te voorkomen. Als er zich een storing voordoet, dan zet EW2Health zich in om de oorzaak van de storing zo snel mogelijk te verhelpen en levert ze altijd redelijke inspanningen om de Sinque PRO Gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen.

  4. De volgende omstandigheden zijn uitgesloten: I. Dienstwerkzaamheden die buiten de normale werkuren worden uitgevoerd; II. Overmacht; of III. De eigen omstandigheden van de Sinque PRO Gebruiker die het gebruik van EW2Health onmogelijk maken of de levering van Diensten aanzienlijk bemoeilijken.

 5. Dienstwerkzaamheden: Tijdens de Looptijd zal EW2Health Dienstwerkzaamheden verlenen tijdens de Ondersteuningsuren (tussen 09:00 - 17:00 op werkdagen) om het serviceniveau te handhaven, op voorwaarde dat, waar nodig, de Sinque PRO Gebruiker helpt bij het onderzoeken en vaststellen van de oorzaak van de storing en EW2Health voorziet van alle noodzakelijke informatie die relevant is voor de storing. Alle kennisgevingen worden bezorgd aan support@sinque.co (buiten Brazilië) en suporte@sinque.co (in Brazilië). 

 6. Verplichtingen van Sinque PRO Gebruiker: Na acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, zal Sinque PRO Gebruiker:

  1. Samenwerken met EW2Health door het verstrekken van informatie en materialen die EW2Health nodig heeft om de Diensten te verlenen en ervoor te zorgen dat dergelijke informatie volledig en nauwkeurig is in alle materiële opzichten; en

  2. EW2Health op de hoogte brengen van elke vorm van ongeoorloofd gebruik, mocht de Sinque PRO Gebruiker zich hier bewust kan worden.

   - De Sinque PRO Gebruiker mag en zal derden niet toegestaan om, direct of indirect:

  3. de Diensten te verhuren, leasen, kopiëren, overdragen, doorverkopen, time-sharen of op een andere wijze toegang tot de Diensten te verlenen aan een derde partij;

  4. Een afgeleid werk van EW2Health Diensten of een deel ervan te creëren;

  5. De broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsindelingen of niet-openbare API's voor EW2Health Diensten te reverse-engineeren, demonteren, vertalen of anderszins trachten te verkrijgen of af te leiden, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan door de toepasselijke wetgeving en dan alleen met schriftelijke kennisgeving vooraf aan EW2Health;

  6. Beveiligingsmaatregelen van EW2Health Diensten te breken of omzeilen of EW2Health Diensten te configureren om kosten te voorkomen of op enigerlei wijze de integriteit, prestaties of veiligheid van de Diensten te verstoren;

  7. Toegang te krijgen tot de Diensten met het doel een concurrerend product of dienst te bouwen of de functies of gebruikersinterface ervan te kopiëren;

  8. De Diensten te gebruiken voor illegale of misleidende doeleinden, of op een manier die niet in overeenstemming is met de Algemene Voorwaarden;

  9. Gegevens te verzamelen, gebruiken of openbaar te maken die in strijd zijn met rechten van derden, waaronder privacy, publiciteitsrechten en intellectueel eigendom (“Intellectuele eigendomsrechten” omvat auteursrecht, morele rechten, handelsmerken, handelsstijl, patent, handelsgeheim, oneerlijke concurrentie, recht van privacy, publiciteitsrecht en andere eigendomsrechten);

  10. De Sinque PRO Gebruiker zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EW2Health, op geen enkel moment vanaf de registratiedatum van de Diensten (“Ingangsdatum”) tot het verstrijken van zes maanden na de beëindiging van het gebruik van de Diensten (“Beëindigingsdatum”), EW2Health uitlokken of wegleiden of een persoon in dienst nemen of proberen in dienst te nemen die als werknemer bij EW2Health is aangesteld

 

3.    Intellectueel eigendom

 1. Het eigendom van een Partij van, of enig recht, titel of belang in enige intellectuele eigendomsrechten of een item dat bestaat vóór de ingangsdatum (“reeds bestaand materiaal”) zal niet worden gewijzigd, overgedragen of toegewezen op grond van deze Algemene Voorwaarden.

 2. De Sinque PRO Gebruiker stemt ermee in dat EW2Health alle rechten, titels en belangen (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) in en op de Diensten behoudt, en alle gerelateerde of onderliggende documentatie, technologie, code, knowhow, logo's, sjablonen, alles geleverd als onderdeel van de ondersteuning van andere Diensten en alle updates, aanpassingen of afgeleide werken van een van de voorgaande (die allemaal worden beschouwd als vertrouwelijke informatie van EW2Health) en dat EW2Health alle licenties voorbehoudt die niet specifiek in deze Algemene Voorwaarden zijn verleend. Diensten worden aangeboden als een online, gehost product. Dienovereenkomstig erkent en stemt de Sinque PRO Gebruiker ermee in dat het niet het recht heeft om een ​​kopie van de software achter een van de Diensten te verkrijgen en dat EW2Health naar eigen goeddunken van tijd tot tijd updates, bugfixes, aanpassingen of verbeteringen aan EW2Health Diensten aanbrengt. EW2Health behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd functies van de Diensten te wijzigen of te verwijderen. Als er materiële wijzigingen worden aangebracht aan de Diensten, zal EW2Health de Sinque PRO Gebruiker 30 werkdagen van tevoren op de hoogte stellen.


4.    Data verantwoordelijkheid

 1. De Sinque PRO Gebruiker verklaart dat het eigenaar is van alle rechten, titels en belangen in en op alle Sinque PRO Gebruikersgegevens. Onder voorbehoud van deze Algemene Voorwaarden die tussen de partijen zijn aangegaan, verleent de Sinque PRO Gebruiker EW2Health en zijn gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve licentie voor een beperkte termijn om de gegevens van de Sinque PRO Gebruiker te hosten, te verwerken, te verzenden en weer te geven zoals strikt noodzakelijk (i) om redelijkerwijs Diensten leveren, onderhouden, bijwerken en repareren; (ii) om beveiligings- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken, inclusief het bieden van ondersteuning; en (iii) om te voldoen aan wettelijke vereisten, het privacybeleid, of zoals uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Sinque PRO Gebruiker. Als EW2Health wettelijk verplicht is of op bevel van een openbare autoriteit om vertrouwelijke informatie vrij te geven, zal EW2Health de Sinque PRO Gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen voordat de openbaarmaking plaatsvindt, en een dergelijke openbaarmaking zal de strikte limieten van de bestelling respecteren.

 2. De Sinque PRO Gebruiker is als medebeheerder verantwoordelijk voor de gegevens van derden die de Sinque PRO Gebruiker verstrekt of gebruikt in de diensten (zoals de gegevens van zijn klanten - de "Sinque Eindgebruiker") en voor de werking, het beheer van de Sinque PRO Gebruiker en verwerking van persoonsgegevens. De Sinque PRO Gebruiker verklaart dat het over de specifieke autorisaties van hun respectieve eigenaren beschikt om gegevens te verwerken, en is als enige verantwoordelijk voor het naleven van alle voorschriften, wetten of conventies die van toepassing zijn op de gegevens die Sinque PRO Gebruiker verstrekt en het gebruik van de diensten door Sinque PRO Gebruiker. De Sinque PRO Gebruiker garandeert dat het over alle specifieke autorisaties beschikt om informatie of gegevens van derden te verzamelen en te verwerken die zijn verzameld en verwerkt door het aanbieden van de Diensten, met name gegevens die eigendom zijn van de Sinque Eindgebruiker, en houdt EW2Health onschadelijk van eventuele klachten, processen, vergoedingen, boetes, vrijwaringen die voortvloeien uit het misbruik van persoonsgegevens van Derden.

 3. De Sinque PRO Gebruiker garandeert dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie of gegevens die door Sinque PRO Gebruiker worden verstrekt tijdens het gebruik van de diensten, in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

5.    Vertrouwelijkheid

 1. Commerciële informatie die de partijen met betrekking tot de andere partij kunnen verkrijgen of bezitten, wordt als vertrouwelijk beschouwd en mag niet aan derden worden bekendgemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de relevante partij. Alle vertrouwelijkheidsverplichtingen voor de partijen op grond van deze Algemene Voorwaarden blijven voor onbepaalde tijd van kracht na beëindiging van de Algemene Voorwaarden.

 2. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie, (i) die buiten de schuld van de ontvangende partij voor het publiek beschikbaar komt, (ii) een partij te goeder trouw in het bezit komt van een derde partij, (iii) waarvan een partij verplicht is om bekend te maken onder toepasselijk recht of om zijn verplichtingen na te komen en zijn rechten onder de Algemene Voorwaarden uit te oefenen.


6.   Vrijwaring

De Sinque PRO Gebruiker zal EW2Health en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers, leveranciers, consultants en agenten verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle schade, verliezen en kosten van welke aard dan ook (inclusief redelijke advocaatkosten en kosten) die voortvloeien uit uit of gerelateerd aan: (i) schending door Sinque PRO Gebruiker van een van de Algemene Voorwaarden; (ii) de aard en inhoud van alle Sinque PRO Gebruikersinhoud die via de Diensten wordt verwerkt; (iii) elke activiteit waarbij de Sinque PRO Gebruiker zich bezighoudt met, op of via de Diensten; en (iv) schending door de Sinque PRO Gebruiker van een wet of de rechten van een derde partij.


7.    Disclaimers

Geen garantie op resultaten. EW2H geeft geen garanties voor prestaties met betrekking tot enig gewichtsverlies van de Sinque Eindgebruiker cliënt van Sinque PRO Gebruiker, de hoeveelheid gewicht die ze kunnen verliezen, de snelheid waarmee dergelijk gewichtsverlies zal optreden, of het succes van een programma voor gewichtsverlies. De Sinque PRO Gebruiker begrijpt en stemt ermee in dat Sinque een hulpmiddel is en zal worden gebruikt als onderdeel van een gezondheidsprogramma, onder professionele supervisie.


8.    Beperking van aansprakelijkheid

 1. Het gebruik van de Diensten is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Sinque PRO Gebruiker. De Diensten worden geleverd "zoals ze zijn" en kunnen op elk moment worden gewijzigd, bijgewerkt, onderbroken, opgeschort of stopgezet met een opzegtermijn van 30 dagen. EW2Health is niet aansprakelijk voor onderbroken diensten.

 2. Alle garanties, voorwaarden en andere voorwaarden die door de wet of de wet worden geïmpliceerd, zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van de Algemene Voorwaarden.

 3. EW2Health (of haar gelieerde ondernemingen, licentiegevers en leveranciers) is niet aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Voorwaarden, de EW2Health Diensten of een van de websites die door EW2Health worden beheerd of ongeacht de vorm van een claim of actie ( hetzij in contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins) voor (i) verlies van winst, contracten, inkomsten, zaken, zakelijke kansen, verlies of corruptie van gegevens of herstel van gegevens, goodwill, inbreuk op de beveiliging als gevolg van het falen van een derde partij telecommunicatie en/of internet, verwachte besparingen of inkomsten (ongeacht of deze direct, indirect of gevolgschade zijn); (ii) verlies of schade ontstaan ​​in verband met aansprakelijkheden jegens derden (direct, indirect of gevolgschade); (iii) elke aangelegenheid buiten haar redelijke controle; en (iv) enige indirecte, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook; of (v) totale schadevergoeding voor alle claims boven de bedragen die door Sinque PRO Gebruiker aan EW2Health zijn betaald (hieronder gedurende de periode van 12 maanden voorafgaand aan de datum waarop de eerste claim ontstond), zelfs als EW2Health op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen zijn onafhankelijk van alle andere bepalingen van deze Algemene voorwaarden en zijn van toepassing ondanks het mislukken van een hierin voorzien rechtsmiddel.


9.    Force Majeure

Geen van beide partijen is aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van haar verplichting onder deze Algemene Voorwaarden als de vertraging of het falen te wijten is aan oorzaken buiten haar redelijke controle, zoals een staking, blokkade, oorlog, terroristische daad, oproer, natuurramp , epidemieën, pandemieën, uitval of vermindering van stroom of telecommunicatie- of datanetwerken of -diensten, of overheidsbesluit.


10.   Beëindiging
 

 1. Elke partij kan de Diensten beëindigen als de andere partij: (i) er niet in slaagt om een materiële schending van deze Algemene Voorwaarden (inclusief het niet betalen van onbetwiste vergoedingen) binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving waarin de schending wordt beschreven, te herstellen; (ii) haar activiteiten staakt zonder opvolger; of (iii) indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bescherming zoekt onder een faillissement, curatele, trustakte, crediteurenregeling, akkoord of vergelijkbare procedure, of als een van deze procedures tegen die partij wordt aangespannen (en niet binnen zestig (60) dagen daarna).

 2. Effect van beëindiging‍: Als de termijn van de Service-order afloopt of de Services om welke reden dan ook worden beëindigd, (i) blijven alle verplichtingen van de Sinque PRO Gebruiker jegens EW2Health die zijn ontstaan vóór de ingangsdatum van de vervaldatum of beëindiging van kracht; (ii) licenties en gebruiksrechten die aan Sinque PRO Gebruiker zijn verleend met betrekking tot de Services en intellectueel eigendom worden onmiddellijk beëindigd; (iii) de verplichting van EW2Health om verdere diensten te verlenen aan Sinque PRO Gebruiker onder deze Algemene Voorwaarden zal onmiddellijk worden beëindigd, met uitzondering van dergelijke diensten die uitdrukkelijk moeten worden geleverd na het verstrijken of beëindigen van deze Algemene Voorwaarden; en (iv) de Sinque PRO Gebruiker zal alle kopieën van elke EW2Health code, sjablonen, documentatie, wachtwoorden of toegangscodes en alle andere vertrouwelijke informatie van EW2Health die in het bezit of de bewaring van Sinque PRO Gebruiker is, verwijderen (of, op verzoek van EW2Health, teruggeven).

   

11.  Overdracht

Partijen zijn niet gerechtigd om hun rechten of verplichtingen onder de Algemene Voorwaarden over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EW2Health. Elke wijziging van directe of indirecte controle over de Sinque PRO Gebruiker (hetzij door verkoop van controlerende aandelenbelangen of anderszins) wordt beschouwd als een overdracht van de algemene voorwaarden door Sinque PRO Gebruiker waarvoor de voorafgaande schriftelijke toestemming van EW2Health vereist is.


12.   Severability clause

Tenzij anders vermeld in de Algemene Voorwaarden, zal een bepaling van de Algemene Voorwaarden om welke reden of in welke mate dan ook ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, een dergelijke ongeldigheid of afdwingbaarheid op geen enkele manier de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden, en de toepassing van die bepaling zal worden afgedwongen voor zover wettelijk toegestaan.


13.    Geschillenbeslechting

De meeste geschillen kunnen worden opgelost zonder toevlucht te nemen tot juridische procedures/acties. Als de Sinque PRO Gebruiker een geschil heeft met EW2Health, komen de partijen overeen dat de Sinque PRO Gebruiker, alvorens enige formele actie te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot juridische acties en/of procedures, contact zal opnemen met EW2Health via resolve@sinque.co (buiten Brazilië, Engels), oplossen@sinque.co (buiten Brazilië, Nederlands), or resolver@sinque.co (in Brazilië) en een korte, schriftelijke beschrijving van het geschil en de contactgegevens van de Sinque PRO Gebruiker zal verlenen (inclusief de gebruikersnaam van de Sinque PRO Gebruiker indien het geschil met de Sinque PRO Gebruiker betrekking heeft op een account). Sinque PRO Gebruiker en EW2Health komen overeen om hun redelijke inspanningen te doen om een geschil, claim, vraag of meningsverschil rechtstreeks op te lossen door middel van minnelijk overleg met EW2Health, en onderhandelingen te goeder trouw zullen een voorwaarde zijn voor elke partij die juridische procedures/acties (van welke aard dan ook) start.


14.    Vrijstelling

Het nalaten van EW2Health om enige bepaling van de Algemene Voorwaarden af te dwingen of uit te voeren, is geen verklaring van afstand van die bepaling.


15.    Rechtskeuze en jurisdictie

Als de Sinque PRO Gebruiker in Brazilië woont, zijn de Algemene Voorwaarden onderworpen aan de wetten van Brazilië; als een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden zou worden beslecht, zal het uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde stadsrechtbank van Santo André, São Paulo. Als de Sinque PRO Gebruiker buiten Brazilië woont, zijn de Voorwaarden onderworpen aan de Nederlandse wetgeving; indien enig geschil voortvloeit uit of verband houdt met de Voorwaarden, zal het uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Utrecht, Nederland.


16.    Kennisgeving en contact
 

 1. Kennisgevingen die op grond van deze Algemene Voorwaarden moeten worden gedaan, moeten schriftelijk zijn en kunnen per e-mail, met de hand, per aangetekende post of per aangetekende post worden bezorgd aan de andere partij op het adres dat is vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

 2.  Een persoonlijk afgeleverd bericht wordt geacht te zijn ontvangen bij aflevering (of indien de aflevering niet binnen kantooruren is, om 9.00 uur op de eerste werkdag na aflevering). Een correct geadresseerd bericht verzonden per gefrankeerde eersteklas post of aangetekende post wordt geacht te zijn ontvangen op het tijdstip waarop het normaal zou zijn bezorgd. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen op de eerste werkdag na levering om 9.00 uur.

 3. De Sinque PRO Gebruiker kan kennisgevingen naar EW2Health sturen via e-mail aan support@sinque.co (buiten Brazilië) en suporte@sinque.co (binnen Brazilië) of op het volgende postadres:

  EW2Health B.V.
  Wilhelmina van Pruisenweg 35
  2595 AN Den Haag
  Nederland

  EW2Saúde Ciência e Tecnologia Ltda
  Rua Santo André, n° 100, 4° andar
  Santo André - SP
  Brazilië

  4. De Sinque PRO Gebruiker verstrekt contactgegevens bij registratie en is verantwoordelijk voor het actueel houden van deze contactgegevens.‍

v.2022-12

bottom of page